Beställ material

Ladda ner Steg för Livets folder på tre olika språk: svenska, engelska, arabiska

Ladda ner Steg för Livets affisch på tre olika språk: svenska, engelska, arabiska

Om du vill beställa foldrar eller affischer kostnadsfritt, maila till: info@suicidprev.se

Samtalsmaterial

Vill du använda dig av filmen Steg för Livet i undervisning  eller kanske i en samtalsgrupp? Vi har tagit fram ett samtalsmaterial som kan fungera som stöd.

Steg för livet samtalsmaterial svenska

Steg för livet samtalsmaterial engelska

 

Idag finns flera olika typer av utbildningar inom området suicidprevention som riktar sig till olika målgrupper, både allmänhet och yrkesverksamma. Här ger vi exempel på några:

 

YAM – Youth Aware of Mental Health

YAM är en kortare kurs som riktar sig till skolelever. I kursen får ungdomarna information om hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar genom att utveckla både den problemlösande förmågan och sin emotionella intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. YAM genomförs just nu i Stockholms län genom NASP och Region Stockholm.

Läs mer

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA – Mental Health First Aid)

Kursen riktar sig till personer med människonära yrken, exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, ambulanspersonal, distriktssjuksköterskor men även den ideella sektorn och allmänheten. Kursen ger en bred kunskap om psykisk ohälsa, tecken och symptom och varningssignaler vid olika tillstånd (till exempel ångest, depression, psykos och självmordsnärhet), hur man kan ingripa vid kriser och vilken behandling som finns. Kursen lär också ut hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig hjälp.

Läs mer

Psykisk Livräddning (PLR)

Psykisk Livräddning riktar sig till flera olika målgrupper och förmedlar aktuell och grundläggande kunskap med möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter.

Psykisk Livräddning profession syftar till att öka både den individuella och organisatoriska kunskapen om och förmåga till suicidriskbedömning, suicidriskhantering och krishantering hos personal i människonära yrken.

Psykisk Livräddning allmänhet är en grundläggande kurs om suicidprevention som i första hand riktar sig till människor utan professionell erfarenhet av omvårdnad. Syftet är att deltagarna efteråt ska känna större trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall.

Psykisk Livräddning ung riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt och innehåller:

Fakta och myter om psykisk hälsa/ohälsa och suicid
Ångest, depression, kriser och suicidalitet
Självkänslans betydelse
Strategier för att hantera starka känslor
Stöd och hjälp

Läs mer

Våga fråga

Suicide Zeros tvåtimmars-utbildning Våga Fråga ger dig verktygen du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må dåligt. Kursen innehåller:

Fakta och myter om självmord
Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
Varningssignaler att uppmärksamma
Viktigt att förmedla hopp
BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
Nästa steg

Läs mer