Självmord är ett stort folkhälsoproblem.

Det är inte ovanligt att tänka på självmord någon gång i livet. I Folkhälsomyndighetens senaste undersökning uppger 13 procent av befolkningen att de någon gång övervägt att ta sitt liv.

Självmordstankar finns i alla grupper i samhället, men det är vanligare att tänka så om livssituationen är osäker och om vi samtidigt lider av fysisk och psykisk ohälsa.

En viss del av alla dessa människor som tänker på självmord  går från tanke till handling. Ungefär var sjätte timma tar en människa sitt liv i Sverige. Under år 2020 blev det totalt 1168 människor.

Självmord förekommer i alla grupper i samhället, men det är mer än dubbelt så många män som kvinnor, som tar livet av sig i Sverige. Det finns fler självmord bland äldre människor än bland yngre. Däremot är självmord den vanligaste dödsorsaken bland tonåringar och unga vuxna. Självmordstalen har de senaste åren ökat med cirka 1 procent per år bland unga. En skrämmande utveckling som vi alla behöver hjälpas åt med att vända.

Det är många människor som försöker att ta sitt liv men ångrar sig eller räddas. Alla som försöker att ta sitt liv hamnar inte på sjukhus, därför är det svårt att veta exakt hur många självmordsförsök det är i Sverige varje år. Men det rör sig ungefär om 10 gånger fler självmordsförsök jämfört med självmord. Alltså runt 15 000 varje år de senaste åren. Av dessa är det fler kvinnor än män som har försökt att ta sitt liv. Alltså tvärtom jämfört med självmord. Det är också vanligare med självmordsförsök bland unga människor än bland äldre.

Du kan hitta mer fakta om självmord och förebyggande arbete här:

Folkhälsomyndigheten
Självmord
Suicidprevention – att förhindra självmord

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention

Självmordtankar börjar ofta med en kris

Alla människor går ibland genom stora förändringar i livet. Det kan vara svårt att hantera sådana förändringar. Ibland kan situationen upplevas som en total katastrof. Vi går genom en svår kris och det kan vara en väldigt smärtsam upplevelse.

Det kan handla om att någon vi älskar lämnar oss, till exempel en partner, en kompis, en förälder vid skilsmässa eller ett barn som flyttar hemifrån. Det kan också handla om andra stora förändringar, att vi flyttar till ett nytt område, att vi byter skola, att vi byter arbete eller förlorar arbetet.

Ibland lyckas vi inte heller leva upp till alla de krav som finns runt om oss. Det kan vara krav som vi har på oss själva, eller krav som ställs av andra människor i vår omgivning. Vi kan känna oss extra utsatta och sårbara om vi varit med om övergrepp, mobbning, diskriminering och bestraffning. Sådana upplevelser kan också göra det svårt att söka hjälp och att lita på andra människor.

I krissituationer kan problemen ibland kännas allt för stora. Det kan bli svårt att koncentrera sig, svårt att sova, svårt att känna sig intresserad alls, svårt att göra någonting. Vi kanske börjar tänka negativa tankar om andra och om oss själva. Vi kanske känner oss värdelösa. Den psykiska smärtan kan bli så stor att vi vill fly någon annanstans, men det är svårt att fly från sig själv. Har vi dessutom varit med om svåra upplevelser tidigare i livet kan smärtan förstärkas ännu mer när vi hamnar i en krissituation.

Självmord kan ses som psykiska olycksfall

Stressiga och hotande situationer tänker en del av oss självmordstankar. Det kan vara en helt normal reaktion på en onormal situation. Vi hittar vanligtvis andra sätt att lösa problemen än att ta livet av oss, men hos vissa av oss utvecklas självmordstankarna till konkreta planer och handlingar. Självmordet kan se ut som det enda sättet att få slut på den intensiva smärtan eller som det enda sättet att ta makten över sitt liv i en hopplös situation. Så om en krissituation slutar i ett dödsfall eller inte, beror på en mängd olika saker. Bland annat det stöd som finns runt en människa. Självmord kan därför ses som en olycka, ett psykiskt olycksfall. Ibland kanske man inte lyckas förhindra att någon tar sitt liv, trots att man gjort allt man förmår. Precis som vid en olycka kan många olyckliga omständigheter sammanfalla som man kanske inte lyckas förutse. Trots det får vi inte ge upp, om vi hjälps åt och gör vad vi kan kan vi minska antalet självmord.